fredag 13. mai 2016

Fylkesbiblioteket blogger: Om å ta opp det vanskelige, det usynlige, det marginaliserte - i biblioteket

Fylkesbiblioteket i Hedmark har, sammen med fylkesbibliotekene i Oppland og Sør-Trøndelag, lagt bak oss prosjektet "Biblioteket - tar den lokale debatten". Der var formålet å etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten og å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å væredebattarrangør i sitt eget bibliotek ihht den nye bibliotekloven.

Så ble fylkesbiblioteket i Hedmark kontaktet av Fosterhjemstjenesten region Øst, med spørsmål om vi kunne tenke oss å være med å lage en temamåned i bibliotekene i Hedmark. Det tok vi som en sjanse til å prøve å lære fra et regionalt nivå. Kan vi på forhånd av en slik temamåned ta diskusjonen rundt vanskelige grenser for hvordan formidling rundt ulike temaer skal foregå i bibliotekene? Kan vi forhånd lage gode grenseoppganger og samtidig sørge for at bibliotekene står fritt i sin programmering av utstillinger, temakvelder, informasjonsmøter og lignende?

Først noen tanker om formidling av nettopp det vanskelige, usynlige og marginaliserte i bibliotek

ABM-utvikling, daværende senter for arkiv, bibliotek og museum, startet i 2003 opp museumsprosjektet BRUDD:


Allerede da ble det formulert at det var et viktig formål å også se på arkivenes og bibliotekenes rolle i samfunnet. Hvilke historier skal fortelles og hvordan skal de formidles? Omtrent samtidig (2001) oppsto utstillingsformen Hot Spot i Malmö. Hensikten var å aktualisere (hot) og belyse (spot). En Hot Spot drøfter alltid sensitive aspekter ved mennesket og livet. Dette ble etterhvert også et prosjekt under ABM-utvikling:

ABM Hot Spot er ei satsing der arkiv, bibliotek og museum skal setje fokus på aktuelle samtidsspørsmål. I ein Hot Spot blir bodskapen og vinklinga spissa, og målet er å skape engasjement og debatt. Metoden skal hjelpe institusjonane til å bli meir samfunnsaktuelle og betre i stand til å delta i den offentlege debatten

Da ny revidert Lov om folkebibliotek kom i 2014 fulgte denne fint opp det samfunnsansvaret det snakkes om i begge disse to omtalte prosjektene (mitt utdrag av formålsparagrafen og min utheving):
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekene er uavhengige i sin programmering av det som formidles, og det det samtales og debatteres om i bibliotekene. Gjennom kravet om at bibliotekene også skal legge vekt på allsidighet og aktualitet, kommer bibliotekenes samfunnsrolle og -ansvar enda tydeligere fram. Det betyr at de også bør ta opp temaer som ikke nødvendigvis er så synlige, eller som er vanskelige, eller som bør flyttes fra lukka rom til offentligheten.


Fosterhjemstjenestens formål og bibliotekenes oppdrag 

For fylkesbiblioteket var det viktig at bibliotekene skal stå fritt i sin programmering  av tema og formidling. Fosterhjemstjenesten har som formål å rekruttere flere fosterhjem og de har samtidig  et ønske om å få åpenhet rundt barneverntjeneste og fosterhjem. Fylkesbiblioteket organiserer og koordinerer nokså ofte ulike kampanjer ut i bibliotekene. Det gjør vi ved å tilby (og sende ut) materiell, ordne felles avtaler, organisere felles løsninger og så videre. Men når det er snakk om tema som ikke nødvendigvis er så enkle å ta opp og hvor vi samarbeider med parter som også har et klart formål, så er det ekstra viktig at bibliotekene beholder redaktøransvaret. Så noe av det første vi gjorde, sammen med Fosterhjemstjenesten, var å se på hva slags rollefordeling det skulle være mellom Fosterhjemstjenesten, fylkesbiblioteket og bibliotekene. 

Det resulterte i at vi ble enige om og skrev følgende:
Bibliotekene er offentlige arenaer for samtale og debatt og tar opp samfunnsaktuelle temaer på ulike vis. Fylkesbiblioteket ønsker å legge til rette for at bibliotekene kan ta opp temaer som kan skape debatt eller refleksjon og som kanskje ikke er så enkle å snakke om. Fosterhjemstjenesten i Hedmark har tatt initiativ til et samarbeid med fylkesbiblioteket og vi ønsker å prøve ut en temamåned hvor vi tilbyr en utstillingspakke og hvor Fosterhjemstjenesten kan bidra med hjelp i forbindelse med aktiviteter. 
Barne- ungdoms og familiedirektoratet har ansvaret for at det finnes nok egnede fosterhjem for de barna som trenger det i Norge. Det er Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region øst ved avdeling Hedmark som har ansvaret for rekruttering og opplæring av fosterhjem i vårt distrikt. Behovet for nye fosterhjem er stadig økende, og i dag bor det mer enn 10500 barn i fosterhjem i Norge. I år skal  Fosterhjemstjenesten Hedmark rekruttere 108 nye fosterhjem. Bufetat skal spre fakta, og sammen med andre være en kunnskapsleverandør i samfunnsdebatten om barn, unge og familier.  
De ønsker å sette tematikken på dagsorden gjennom refleksjon over barndom, oppvekst og barns levekår i Norge generelt. Fylkesbiblioteket ønsker å legge til rette for utstillinger og arrangementer hvor ulike temaer som er av samfunnsmessig interesse kan tas opp og hvor ulike stemmer og undertema kan synliggjøres. Bibliotekene kan og bør være en viktig arena for informasjons- og meningsutveksling. 

Bibliotekenes erfaringer

Det deltok sju bibliotek fra Hedmark. De syntes det var fint å få tilsendt ferdig utarbeidet materiale. De fikk plakater, noen ønsket og fikk roll ups, de fikk brosjyrer og en mediepakke til odel og eie. Mediepakken kunne de bruke som de ville. Den besto av fem bøker og en film med tema oppvekst, barndom og fosterhjem. Med hjelp av materialet syntes de det var enkelt å sette opp gode utstillinger. De syntes det var fint å kunne kontakte både fylkesbiblioteket og fosterhjemstjenesten underveis. Et bibliotek sier det slik:
Syns det er veldig fint at vi som bibliotek kan være med å belyse slike viktige temaer. Vi blir gjerne med på sånne kampanjer senere også!


[Bilder fra utstilling ved Våler folkebibliotek]

Hamar bibliotek hadde to arrangement  i forbindelse med temamåneden. Åmot bibliotek hadde et. For alle arrangementene hjalp fosterhjemstjenesten til med å finne folk som kunne delta, enten som opplesere (lesestund), informasjon (informasjonsmøte), eller som paneldeltakere og -leder (temakveld).


[Bilder fra temakveld på Hamar bibliotek]

Temakvelden som ble holdt på Hamar bibliotek avsluttet hele temamåneden. Kommunikasjonsansvarlig  for Fosterhjemstjenesten region Øst og ordstyrer på temakvelden, Grethe Aaras, sa følgende  da hun åpnet arrangementet:


[Bilde av Grethe Aaras sine ordstyrernotater]

Å samarbeide med fosterhjemstjenesten var nyttig. Men det var også fint, for de så verdien i å ta den lukka samtalen ut i det åpne rom og da nettopp ut i biblioteket. "Biblioteket er nemlig for alle, hit kommer barn, hit kommer voksne." sa Hanne Sveum, leder for Fosterhjemstjenesten Hedmark. Til sist, men ikke minst, det var viktig. For kanskje var det ikke så mange med sju bibliotek som var med i Hedmark. Men vi fikk gått opp en veg og nå skal samarbeidet videre til Akershus, Oppland og Østfold! 

Og vi er klare for flere temamåneder. Jeg ønsker meg et samarbeid med IMDi og Mangfold- og migrasjonsbiblioteket om tema integrering. Noen av bibliotekene ønsker seg temamåneder på selvfølelse/kroppsfokus, integrering f.eks matkultur, årstider, lag & foreninger. Og nå har vi prøvd å gå opp vegen i forkant og tror vi klarer det igjen.

Ingen kommentarer: