torsdag 22. august 2013

Bibliotektjenesten Sykehuset Innlandet

Fakta

  • Del av avdeling for kunnskapsstøtte og Stab Helse
  • Medisinsk fagbibliotek
  • Fagutdannet bibliotekar ved sykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar, Sanderud og Reinsvoll
  • 5,3 årsverk i bibliotektjenesten
  • Alle sykehusets 8500 ansatte kan bruke bibliotektjenesten til bestilling av bøker, artikler og hjelp til søk.


Helseforetaket Sykehuset Innlandet ble etablert i 2003 da staten overtok sykehusene.  Fem bibliotek skulle da også bli til en bibliotektjeneste og gi tjenester til ansatte ved sykehus og enheter uten bibliotekar.  Vi brukte mye tid innledningsvis til å utforme en felles strategi for bibliotektjenesten, et arbeid vi følger opp og ser store gevinster av. Send en epost til hovedbibliotekar elin.opheim@sykehuset-innlandet.no dersom du ønsker å få tilsendt våre strategirapporter.

Vi hjelper ansatte som har spørsmål i tilknytning til daglig arbeid, etter- og videreutdanning og forskning. Vi kjøper inn, låner ut og fjernlåner bøker. Vi har beveget oss bort fra tidsskrifter i papir – det var ikke særlig hensiktsmessig i et sykehus som er så geografisk spredt som Sykehuset Innlandet. Mye arbeid er knyttet til å synliggjøre tilbudet av elektroniske tidsskrifter. Alt vi trenger er heller ikke tilgjengelig i fulltekst, og mange artikler bestilles fra en leveringstjeneste i Tyskland.  Vi hjelper ansatte med litteratursøk og tilbyr ulike kurs til avdelingene i sykehuset.

Kunnskapsbasert praksis er et satsingsområde i Sykehuset Innlandet, og noe som innebærer tett samarbeid mellom helsepersonell og bibliotekarer. Å jobbe kunnskapsbasert er å bruke kunnskap fra tre likeverdige kilder: pasienten du har foran deg, din egen erfaring og internasjonalt forskningsgrunnlag. Målet er bedre faglig praksis. Bibliotektjenesten bidrar inn i dette arbeidet med kurs og undervisning, og systematiske litteratursøk til prosedyrer, behandlingsplaner og behandlingslinjer.

Har du noen gang ønsket du kunne slippe å lete på mange nettsider etter kunnskap innen medisin og helse? er en søkemotor som samler alle kildene på ett sted. Øverst i Egget ligger fagprosedyrer og behandlingslinjer som gjelder for ansatte i SI. På neste nivå finner du kunnskapsbaserte oppslagsverk, deretter oppsummeringer av forskning og nasjonale retningslinjer. Nederst ligger vitenskapelige artikler som ikke er kvalitetsvurdert. Jo høyere opp i Egget - desto mer lettlest, pålitelig og relevant. Kunnskapsegget.no kan brukes av alle, og kildene fra Helsebiblioteket er tilgjengelig for norske IP-adresser.
Kunnskapsegget

Årlig arrangerer vi Kunnskapens dag i avdeling for kunnskapsstøtte, og vi deler også ut månedens kunnskapsblomst. Begge deler er arrangementer som fremmer kunnskapsbasert praksis og faglige fellesskap på tvers av profesjoner og geografi. Bibliotekarene i Sykehuset Innlandet synes medisin og helsefag er et spennende fagområde å bruke bibliotekarkompetansen på. Mulighetene for faglig fordypning og videreutdanning er mange. 

Ingen kommentarer: